Algemene voorwaarden BLenD Advocaten

 

1. Algemeen

1.1 BLenD Advocaten B.V. – hierna te noemen BLenD Advocaten – is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met handelsregisternummer 53329961 die zich ten doel stelt het (doen) uitoefenen van de rechtspraktijk door één of meer advocaten, al dan niet in samenwerking met een of meer beoefenaren van andere vrije beroepen, een en ander met inachtneming van alle op het beroep van advocaat toepasselijke regelgeving.

1.2 Onder opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden worden verstaan alle overeenkomsten die met BLenD Advocaten tot stand komen, waaronder tevens begrepen aanvullende, gewijzigde en/of vervolgopdrachten.

1.3 Een opdracht komt onder alle omstandigheden tot stand met BLenD Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

1.4 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

1.5 Het is BLenD Advocaten ook zonder uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever toegestaan om per e-mail met de opdrachtgever en derden te communiceren.

 

2. Aansprakelijkheid

2.1 BLenD Advocaten is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door BLenD Advocaten van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

2.2 Indien de uitvoering van een opdracht door BLenD Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van BLenD Advocaten wordt uitbetaald. De inhoud en de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag, daaraan stelt. Op verzoek wordt een uittreksel van de huidige aansprakelijkheidspolis toegezonden.

2.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 2.2 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van BLenD Advocaten voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de opdracht beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat BLenD Advocaten voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 (zes) maanden voorafgaande aan de schriftelijke aansprakelijkstelling door of vanwege de opdrachtgever.

2.4 De in artikel 2.2 en 2.3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval BLenD Advocaten aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, dan wel indien een e-mailbericht niet juist, niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

 

3. Inschakeling derden

3.1 Het staat BLenD Advocaten vrij om opdrachten met behulp van inschakeling van derden uit te voeren. De keuze van de door BLenD Advocaten in te schakelen derden zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid en, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, in overleg met de opdrachtgever.

3.2 BLenD Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt BLenD Advocaten om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart BLenD Advocaten voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.

 

4. Tarieven en betaling

4.1 De kosten van uitvoering van opdrachten door BLenD Advocaten omvatten het honorarium en de zogenaamde overige kosten die ten behoeve van de opdracht of opdrachtgever zijn gemaakt, zoals kosten van ingeschakelde derden, kosten van procesadvocaten, griffierechten etc.

4.2 Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Het uurtarief kan, ook tijdens de duur van de opdrachten, worden gewijzigd. Over deze wijziging wordt de opdrachtgever vooraf schriftelijk geïnformeerd.

4.3 Het honorarium voor verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. Overige kosten, zoals voor de opdrachtgever betaalde griffierechten, worden direct gefactureerd. Alleen bancaire betalingen zijn mogelijk. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever over het declaratiebedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling van de declaratie uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van vijftien procent (15%) van het declaratiebedrag met een minimum van € 100,-. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan BLenD Advocaten de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten, in welk geval BLenD Advocaten niet aansprakelijk is voor schade die ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.

 

5. Klachten- en Geschillenregeling

5.1 BLenD Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

5.2 Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat. Onze klachtenregeling dient bij de behandeling als leidraad. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

5.3 Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.

5.4 Alle geschillen over onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

 

6. Overige onderwerpen

6.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en BLenD Advocaten is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen welke niet aan de Geschillencommissie Advocatuur (kunnen) worden voorgelegd, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar BLenD Advocaten is gevestigd. Niettemin heeft BLenD Advocaten het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

6.3 De opdrachtgever vrijwaart BLenD Advocaten en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door BLenD Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door BLenD Advocaten dan wel haar hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van BLenD Advocaten.

6.4 De Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud en strekking bindend.

 

Deventer,

1 januari 2022